Custom Search

รัตนาฟาร์ม
รัตนาฟาร์ม

 

 

“รัตนาฟาร์ม”
รัตนา ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับฟาร์มกวางจำหน่ายพันธุ์กวางแดงที่มีเชื่อสายนำเข้าจากประเทศอังกฤษ อยู่ที่จังหวัดราชบุรีได้ดำเนิน จัดตั้งฟาร์มกวางแดงเมื่อปี 2548 ปัจจุบันมีกวางแดงเพียงพอสำหรับซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนกับผู้ที่สนใจในธุรกิจใหม่ซึ่งถือได้ว่าเป็น ตลาดที่ยังมี ผู้เลี้ยงในประเทศไทยน้อยมากเมื่อเทียบกับต่างประเทศ ทางฟาร์มมีกวางที่จำหน่ายปัจจุบัน ดังนี้

00000กวางแดงรุ่นอายุไม่เกิน 2 ปี
00000กวางแดงรุ่นอายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป

นอกจากพันธุ์กวางแดงแล้ว ทางฟาร์มยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปที่จำหน่าย อาทิ
- เนื้อกวางที่มีคุณภาพได้รับการรับรองจากทางสหกรณ์กวางกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม
- เขากวางอ่อน เป็นที่นิยมนำไปทำยารักษาโรค หรือยาบำรุง เช่นรักษาสายตา ไขข้อ มือเท้า เป็นต้น
- เขากวางสด, เขากวางอบแห้ง, และในรูปของแคปซูล

แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจหลักที่ประกอบการ
00000จากการจัดตั้งธุรกิจเลี้ยงกวางแดงของ “รัตนาฟาร์ม” มีแนวคิดคือ ปัจจุบันธุรกิจการเพาะเลี้ยงกวางได้รับความสนใจอย่าง มากจากนักปศุสัตว์และเกษตรกรทั่วไป เนื่องจากเห็นว่าน่าจะได้รับผลตอบแทนที่ดีและคุ้มค่ากว่าปศุสัตว์ประเภทอื่นๆ อย่างไรก็
ตามสิ่งที่จะต้องพิจารณาก็คือ การเตรียมการล่วงหน้า การศึกษาถึงโครงสร้างตลาด โอกาสและความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจนี้ การขยายฐานการตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นปัจจัยให้ธุรกิจก้าวต่อไปอย่างไม่สะดุดขาดตอนรวมทั้งต้องคิด วางแผนการผลิตให้เป็นระบบ เพื่อให้สินค้าที่ผลิตได้มีคุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ เพียงพอที่จะแข่งขันกับฟาร์มอื่นๆได้
00000ทาง”รัตนาฟาร์ม”มีการมุ่งเน้นการเลี้ยงกวางแดง เนื่องจากเป็นสัตว์เศรษฐกิจสายพันธุ์หนึ่งที่เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกทั้งในแถบยุโรป อเมริกา หรือแม้กระทั่งทวีปเอเชีย ทั้งนี้ เพราะมีข้อได้เปรียบหลายประการ ตั้งแต่สายพันธุ์ที่นิ่งด้วยมีรูปร่างลักษณะที่สูงใหญ่ สง่างาม และให้เขาขนาดใหญ่ที่งอกแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้นทุกปีเหมาะกับการเพาะเลี้ยง ขยายพันธุ์ ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่อง แปลกใหม่เลยที่มีการเลี้ยงกวางแดง กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกเช่นกัน โดยกวางส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ของโลก ล้วนแต่เป็นกวางแดง
ทั้งสิ้น จนเป็นที่ยอมรับได้ว่ากวาง แดง คือ สัตว์เศรษฐกิจสายพันธุ์ใหม่ ที่เป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทย
00000นับตั้งแต่ได้เริ่มต้นเลี้ยงกวางของทาง “รัตนาฟาร์ม" จึงได้มุ่งมั่นเพื่อพัฒนาฟาร์มให้เป็นฟาร์มที่แหล่งขยายพันธุ์กวางและจำหน่ายพันธุ์กวางที่ดีอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยด้วยการบริหารที่มุ่งให้ความสำคัญในการพัฒนาพันธุ์กวางและปรับปรุงกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนองตอบต่อความพึงพอใจของลูกค้าและผู้สนใจพันธุ์กวางรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อเข้าสู่กระบวนการทางธุรกิจการเลี้ยงกวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ ( Objective )
1. เพื่อส่งเสริมให้กวางแดงได้เป็นสัตว์เศรษฐกิจของประเทศไทย
2. เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกวางแดงให้แพร่หลายกับเกษตรกรไทย
3. เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์กวางแดงเพื่อให้ได้สายพันธุ์แท้และที่ดีที่สุด
4. เพื่อเป็นศูนย์ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนพันธุ์กวาง และผลิตภัณฑ์จากกวาง

 

 
   

Custom Search